Salgs-og leveringsbetingelser WiMAKE ApS

Salgs-og leveringsbetingelser WiMAKE ApS

Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer WiMAKE ApS alle leverancer, såvel varer som rådgivning og serviceydelser, herefter ”varen”, på følgende vilkår, uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den af køber afgivne ordre eller accept.

  1. Tilbud og accept:

Såvel mundtlige som skriftlige tilbud fra WiMAKE ApS skal accepteres senest 8 dage efter tilbuddets afgivelse, medmindre anden accept frist fremgår af tilbuddet. WiMAKE ApS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, hvis køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med WiMAKE ApS. Alle priser er ab fabrik, ex moms, levering samt emballage.  

 

  1. Tilladelser:

Hvis dekorationen / konstruktionen kræver specielle tilladelser, er det køber / produktionsselskabet der sørger for at disse er hentet hjem. Det gælder byggetilladelse, brandgodkendelser, statiske beregninger samt anden myndigheds godkendelser. Det samme gør sig gældende ved eventuel afspærring af offentlige arealer m.m.

Det påhviler køber at anvise parkeringsforhold. Såfremt dette ikke er muligt, forbeholder WiMAKE sig ret til at fakturere evt. parkeringsafgifter.  

 

  1. Levering:

Levering sker ab fabrik, så køber bærer risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen herefter. Dette gælder, uanset om WiMAKE ApS ifølge aftale afholder udgifterne til varens transport. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod skader, der rammer varen efter levering.

 

  1. Betaling:

I henhold til aftale som anført på forsiden af tilbud, ordrebekræftelse og faktura. Debiteres efter forfaldstid renter som anført på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura, samt et momsfrit rykkergebyr på 100,-DKK pr. rykker.

 

  1. Emballage:

Emballage tages ikke retur.

 

  1. Leveringstider:

Leveringstiden fastsættes i videst muligt omfang efter købers ønske. WiMAKE ApS påtager sig ingen forpligtelse til nøjagtigt at overholde opgivne leveringstider. Leveringstiden er fastsat under forbehold af at strejke, lockout, ildebrand eller anden force majeure ikke forhindrer leveringen til det aftalte tidspunkt, samt at denne heller ikke forhindres ved forsinkelse af nødvendige leverancer eller uforudsete forsinkelser i fabrikationen. I tilfælde af forsinkelse er køber ikke berettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende. Køber er således f.eks. ikke berettiget til at hæve købet, kræve erstatning eller forholdsmæssigt afslag i købesummen.

 

  1. Mangler:

Køber skal straks ved levering, foretage en undersøgelse af varen. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber, straks efter manglen er eller burde være opdaget, give WiMAKE skriftlig meddelelse herom, samt anføre hvor i manglen består. Tages varen i brug ophører alle muligheder for at reklamere. Hvis varen eller dele heraf er defekte på grund af materialefejl, fabrikationsfejl eller WiMAKE ApS’ mangelfulde arbejde, herunder rådgivning vedrørende materialevalg, emneudformning samt produktionsform, yder WiMAKE ApS i en 3 måneders periode regnet fra leveringsdagen erstatning svarende til varens fakturerede pris, foretager vederlagsfrit levering eller reparation af varen eller dele heraf efter WiMAKE ApS ‘ valg. Drejer det sig om leverancer af byggematerialer, dvs. materialer som efter deres art er bestemt til sædvanligvis at indgå i bygningskonstruktioner, regnes perioden fra leveringsdagen til 5 år fra byggeriets aflevering, dog højst 6 år fra overgivelse af materialerne til køberen. WiMAKE ApS ‘ ansvar er udtrykkeligt begrænset til den ovenfor anførte erstatning, ny levering eller reparation, og WiMAKE ApS kan ikke gøres ansvarlig for anden direkte eller indirekte skader eller tab, herunder driftstab, avancetab, tidstab og andre økonomiske konsekvens tab. Anvendes det pågældende produkt til andre formål, eller udsættes det for påvirkninger, der ikke er anført i salgsmaterialet, er WiMAKE ApS fuldstændig ansvarsfri. WiMAKE ApS ovennævnte ansvar er betinget af, at det gøres gældende straks efter konstatering af fejlen.

 

  1. Aflevering:

Ved aflevering forstås tidspunktet hvor på der foretages Dummy, teknisk prøve eller foretaget afleverings forretning.

 

  1. Lovvalg og værneting

Aftalen er underkastet Dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres i Holbæk byret.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.